en vi

Figurative Collections 3

Tác phẩm

Figurative Collections 3

Tác phẩm biến hóa những tấm bìa carton tái chế để diễn tả sự hợp sức đoàn kết của con người để cùng nhau gánh vác những vấn đề khó khăn. Dù đối mặt với nhiều gian nan, chúng ta vẫn luôn ngẩng cao đầu giữ vững chí khí.